วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2555

สรุปการบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันระหว่างวันที่ ๓๐ –  ๑๓ กรกฎาคม -สิงหาคม ๒๕๕๕กิจกรรม

๓๐/๐๗/๒๕๕๕
                -รับนักเรียนหน้าโรงเรียนในตอนเช้าของวันนี้
                -ควบคุมดูแลนักเรียนเวรทำความสะอาดในบริเวณโรงเรียนและในห้องเรียนที่นักเรียนได้รับผิดชอบ
                -ควบคุมนักเรียนชั้น ป ๕ เข้าแถวหน้าเสาธง
                -ปฏิบัติการสอนห้องชั้น ป ๕ และชั้น ป ๓ ตามตารางเวลาที่กำหนด
                -คุมนักเรียนรับประทานอาหารกลางวัน
                -เครียงานที่ค้างอยู่ไม่ว่าจะเป็นเช็คคะแนนเก็บ ทำแผนผับ  เป็นต้น
๓๑/๐๗/๒๕๕๕
                -ควบคุมดูแลนักเรียนเวรทำความสะอาดในบริเวณโรงเรียนและในห้องเรียนที่นักเรียนได้รับผิดชอบ
                -ควบคุมนักเรียนชั้น ป ๕ เข้าแถวหน้าเสาธง
                -ปฏิบัติการสอนห้องชั้น ป ๕ และชั้น ป ๓ ตามตารางเวลาที่กำหนด
                -ตรวจสมุดของนักเรียนที่ครูได้สั่งการบ้าน
๐๑/๐๘/๒๕๕๕
                -ยืนรับส่งนักเรียนมาโรงเรียนและกลับบ้าน
-ควบคุมดูแลนักเรียนเวรทำความสะอาดในบริเวณโรงเรียนและในห้องเรียนที่นักเรียนได้รับผิดชอบ
                -ควบคุมนักเรียนชั้น ป ๕ เข้าแถวหน้าเสาธง
                -ปฏิบัติการสอนห้องชั้น ป ๕ และชั้น ป ๓ ตามตารางเวลาที่กำหนด
๐๒-๐๓/๐๘/๒๕๕๕
                -หยุดการเรียนการสอนเพราะเป็นวันอาสาหบูชาและวันเข้าพรรษา
๐๔/๐๘/๒๕๕๕
-ควบคุมดูแลนักเรียนเวรทำความสะอาดในบริเวณโรงเรียนและในห้องเรียนที่นักเรียนได้รับผิดชอบ
                -ควบคุมนักเรียนชั้น ป ๕ เข้าแถวหน้าเสาธง
                -ปฏิบัติการสอนห้องชั้น ป ๕ และชั้น ป ๓ ตามตารางเวลาที่กำหนด
                -ตรวจการบ้านของนักเรียน
๐๖/๐๘/๒๕๕๕
-ควบคุมดูแลนักเรียนเวรทำความสะอาดในบริเวณโรงเรียนและในห้องเรียนที่นักเรียนได้รับผิดชอบ
                -ควบคุมนักเรียนชั้น ป ๕ เข้าแถวหน้าเสาธง
                -ปฏิบัติการสอนห้องชั้น ป ๕ และชั้น ป ๓ ตามตารางเวลาที่กำหนด
                -ตรวจการบ้านของนักเรียน
                -ตรวจการบ้าน
๐๗/๐๘/๒๕๕๕
-ควบคุมดูแลนักเรียนเวรทำความสะอาดในบริเวณโรงเรียนและในห้องเรียนที่นักเรียนได้รับผิดชอบ
                -ควบคุมนักเรียนชั้น ป ๕ เข้าแถวหน้าเสาธง
                -ปฏิบัติการสอนห้องชั้น ป ๕ และชั้น ป ๓ ตามตารางเวลาที่กำหนด
                -ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวันแม่แห่ง
                -ช่วยสอนแทนครูพี่เลี้ยงในรายวิชาคณิตศาสตร์
๐๘/๐๘/๒๕๕๕
-ควบคุมดูแลนักเรียนเวรทำความสะอาดในบริเวณโรงเรียนและในห้องเรียนที่นักเรียนได้รับผิดชอบ
                -ควบคุมนักเรียนชั้น ป ๕ เข้าแถวหน้าเสาธง
                -ปฏิบัติการสอนห้องชั้น ป ๕ และชั้น ป ๓ ตามตารางเวลาที่กำหนด
                -จัดป้ายนิเทศเกี่ยวกับวันแม่แห่งชาติ
๐๙/๐๘/๒๕๕๕
-ควบคุมดูแลนักเรียนเวรทำความสะอาดในบริเวณโรงเรียนและในห้องเรียนที่นักเรียนได้รับผิดชอบ
                -ควบคุมนักเรียนชั้น ป ๕ เข้าแถวหน้าเสาธง
                -ปฏิบัติการสอนห้องชั้น ป ๕ และชั้น ป ๓ ตามตารางเวลาที่กำหนด
                -ตรวจการบ้านของนักเรียน
                -สำรวจคะแนนเก็บของนักเรียน
๑๐/๐๘/๒๕๕๕
-ควบคุมดูแลนักเรียนเวรทำความสะอาดในบริเวณโรงเรียนและในห้องเรียนที่นักเรียนได้รับผิดชอบ
                -ควบคุมนักเรียนชั้น ป ๕ เข้าแถวหน้าเสาธง
                -ปฏิบัติการสอนห้องชั้น ป ๕ และชั้น ป ๓ ตามตารางเวลาที่กำหนด
                -จัดป้ายนิเทศต่อจากที่ค้านไว้
                -บันทึกกิจกรรมทั้งหมดลงในสมุดฝึกสอน
๑๓/๐๘/๒๕๕๕
                -ปิดการเรียนการสอนเนื่องจากเป็นวันหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ

ผลที่ได้รับ นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างดีและนักเรียนมีความตั้งใจในการเรียนการสอนและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ได้รับมอบหมาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น