วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


สรุปการบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันระหว่างวันที่ ๑๘  ๒๖  มิถุนายน ๒๕๕๕

กิจกรรม
               
๑๘/๐๖/๕๕         –ยืนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
                              -คุมแถวนักเรียนเข้าเคารพธงชาติ
                              -สอนหนังสือ
                              -เตรียมแผนการสอน
                              -ฝึกซ้อมกีฬา
๑๙/๐๖/๕๕        –คุมการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
                              -สอนหนังสือ
                              -หาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมกับนักเรียน
๒๐/๐๖/๕๕      -คุมแถวนักเรียน
                          -ได้เข้ามีส่วนในการจัดกิจกรรมกับครูและนักเรียน คือ ค่ายคุณธรรมจริยธรรมและได้ร่วมกันปลูกต้นไม้กับคณะครู

๒๕/๐๖/๕๕      -คุมแถวนักเรียน
                          -จัดป้ายนิเทศวันสุนทรภู่
                                -ตรวจงาน
                                -ซ้อมวิ่งแข่ง
                                -หาข้อมูลของนักเรียน
                                -สอนหนังสือ
๒๖/๐๖/๕๕     -คุมแถวนักเรียน
                           -สอนหนังสือ
                           -ฝึกซ้อมกองเชียร์
                            -ร่วมกิจกรรมเข้าเคารพธงชาติ
                             -ตรวจการบ้า
                            -ทำความสะอาดห้องประชุม
ผลการปฏิบัติงาน
                                -ความผิดชอบตอหน้าที
                                -นักเรียนมีความตั้งใจเรียนเป็นอย่างมาก
                                -นักเรียนมีความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในวันสำคัญ
วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


                                   สรุปการบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันระหว่างวันที่ ๑๑ ๑๕  มิถุนายน ๒๕๕๕
กิจกรรม
               
๑๑/๐๖/๕๕         ยืนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
                              -คุมแถวนักเรียนเข้าเคารพธงชาติ
                              -สอนหนังสือ
                              -ตรวจการบ้าน
                              -ฝึกซ้อมกีฬา
๑๒/๐๖/๕๕        –คุมแถวนักเรียน
                              -สอนหนังสือ
                              -ทำแผนการสอน
                             -ตรวจเวรทำความสะอาด
                            -ประชุมนักศึกษาฝึกสอนร่วมกับผอและครูพี่เลี้ยง
                            -ฝึกซ้อมกีฬา
๑๓/๐๕/๕๕      –คุมแถวนักเรียน
                             -สอนหนังสือ
                             -ตรวจตรวจเวรทำความสะอาด
                             -ฝึกซ้อมกองเชียร์
๑๔/๐๕/๕๕      -คุมแถวนักเรียน
                             -สอนหนังสือ
                             -ฝึกซ้อมกองเชียร์
                            -ร่วมกิจกรรมเข้าเคารพธงชาติ
๑๔/๐๕/๕๕     -คุมแถวนักเรียน
                           -สอนหนังสือ
                           -ฝึกซ้อมกองเชียร์
                            -ร่วมกิจกรรมเข้าเคารพธงชาติ
                             -ตรวจการบ้า
                            -ทำความสะอาดห้องประชุม
ผลการปฏิบัติงาน
                                -ความผิดชอบตอหน้าที
                                -นักเรียนมีความตั้งใจเป็นอย่างมาก
                                -นักเรียนมีความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม
วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555สรุปการบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันระหว่างวันที่ ๐๕ – ๐๘ มิถุนายน ๒๕๕๕
กิจกรรม
-ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
-จัดการเรียนการสอน
-บันทึกข้อมูล
-ตรวจการบ้าน
-ทำแผนการสอน
-รับส่งนักเรียน
-คุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
-ฝึกซ้อมนักกีฬา
ผลการปฏิบัติงาน
                 -นักเรียนมีความเป็นระเบียบรู้หน้าทีของตนเอง
                -มีนักเรียนบางคนยังอ่านหนังสือไม่ค่อยออก


สรุปการบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันระหว่างวันที่ ๒๘ – ๐๑ พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๕๕
กิจกรรม
-ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
-จัดการเรียนการสอน
-ทำใบ ปพ ๕
-ช่วยทำความสะอาด
-ทำแผนการสอน
-เตรียมเนื้อหา
-สอนแทนครูพี่เลี้ยง
-คุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
-ฝึกซ้อมนักกีฬา
ผลการปฏิบัติงาน
                -นักเรียนมีความเป็นระเบียบรู้หน้าทีของตนเอง
                -มีความรับผิดชอบ