วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555สรุปการบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันระหว่างวันที่ ๐๕ – ๐๘ มิถุนายน ๒๕๕๕
กิจกรรม
-ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
-จัดการเรียนการสอน
-บันทึกข้อมูล
-ตรวจการบ้าน
-ทำแผนการสอน
-รับส่งนักเรียน
-คุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
-ฝึกซ้อมนักกีฬา
ผลการปฏิบัติงาน
                 -นักเรียนมีความเป็นระเบียบรู้หน้าทีของตนเอง
                -มีนักเรียนบางคนยังอ่านหนังสือไม่ค่อยออก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น