วันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2556


สรุปการปฏิบัติงานทุก ๒ สัปดาห์
สัปดาห์ที่ ๔ - ๕ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ ๒๕๕๕

๑. สิ่งที่ได้เรียนรู้
                         -ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานเกี่ยวกับการทำแบบบันทึกข้อความในการจัดทำโครงการเพศศึกษารอบด้าน


๒. ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
                         -ในการจัดรูปแบบไมาตรงตามที่ทางโรงเรียนเขาต้องการจะต้องแก้ไขอยู่หลายครั้ง แก้ไขโดยการศึกษาจาก ผอ โรงเรียน

๓. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเติม
                        -ต้องมีการศึกษาค้นคว้าในด้านจัดรูปแบบให้มากกว่านี้


วันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานทุก ๒ สัปดาห์
สัปดาห์ที่ ๑ - ๓ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ ๒๕๕๕

๑. สิ่งที่ได้เรียนรู้
                         -ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสอน nt ในรายวิชาภาษาไทยว่าเราควรสอนอย่างไร มีการเลยไหม และให้อธิบายอย่างละเอียดเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

๒. ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
                         -การสอบ nt ในรายวิชาภาษาไทยไม่มีเฉลย ครูให้นักเรียนสอบโดยไม่มีเฉลยทำให้ลำบากในการจะเฉลยพร้อมข้อสอบยากมาก ต้องไปหาข้อสอบ nt  ใหม่ พร้อมเฉลย

๓. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเติม
                        -ต้องมีข้อสอบ nt ที่เป็นปัจจุบันเพราะเด็กนักเรียนส่วนใหญ่ทำไม่ค่อยได้และอธิบายอย่างละเอียด

วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2555

สรุปการบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันระหว่างวันที่ ๓๐ –  ๑๓ กรกฎาคม -สิงหาคม ๒๕๕๕กิจกรรม

๓๐/๐๗/๒๕๕๕
                -รับนักเรียนหน้าโรงเรียนในตอนเช้าของวันนี้
                -ควบคุมดูแลนักเรียนเวรทำความสะอาดในบริเวณโรงเรียนและในห้องเรียนที่นักเรียนได้รับผิดชอบ
                -ควบคุมนักเรียนชั้น ป ๕ เข้าแถวหน้าเสาธง
                -ปฏิบัติการสอนห้องชั้น ป ๕ และชั้น ป ๓ ตามตารางเวลาที่กำหนด
                -คุมนักเรียนรับประทานอาหารกลางวัน
                -เครียงานที่ค้างอยู่ไม่ว่าจะเป็นเช็คคะแนนเก็บ ทำแผนผับ  เป็นต้น
๓๑/๐๗/๒๕๕๕
                -ควบคุมดูแลนักเรียนเวรทำความสะอาดในบริเวณโรงเรียนและในห้องเรียนที่นักเรียนได้รับผิดชอบ
                -ควบคุมนักเรียนชั้น ป ๕ เข้าแถวหน้าเสาธง
                -ปฏิบัติการสอนห้องชั้น ป ๕ และชั้น ป ๓ ตามตารางเวลาที่กำหนด
                -ตรวจสมุดของนักเรียนที่ครูได้สั่งการบ้าน
๐๑/๐๘/๒๕๕๕
                -ยืนรับส่งนักเรียนมาโรงเรียนและกลับบ้าน
-ควบคุมดูแลนักเรียนเวรทำความสะอาดในบริเวณโรงเรียนและในห้องเรียนที่นักเรียนได้รับผิดชอบ
                -ควบคุมนักเรียนชั้น ป ๕ เข้าแถวหน้าเสาธง
                -ปฏิบัติการสอนห้องชั้น ป ๕ และชั้น ป ๓ ตามตารางเวลาที่กำหนด
๐๒-๐๓/๐๘/๒๕๕๕
                -หยุดการเรียนการสอนเพราะเป็นวันอาสาหบูชาและวันเข้าพรรษา
๐๔/๐๘/๒๕๕๕
-ควบคุมดูแลนักเรียนเวรทำความสะอาดในบริเวณโรงเรียนและในห้องเรียนที่นักเรียนได้รับผิดชอบ
                -ควบคุมนักเรียนชั้น ป ๕ เข้าแถวหน้าเสาธง
                -ปฏิบัติการสอนห้องชั้น ป ๕ และชั้น ป ๓ ตามตารางเวลาที่กำหนด
                -ตรวจการบ้านของนักเรียน
๐๖/๐๘/๒๕๕๕
-ควบคุมดูแลนักเรียนเวรทำความสะอาดในบริเวณโรงเรียนและในห้องเรียนที่นักเรียนได้รับผิดชอบ
                -ควบคุมนักเรียนชั้น ป ๕ เข้าแถวหน้าเสาธง
                -ปฏิบัติการสอนห้องชั้น ป ๕ และชั้น ป ๓ ตามตารางเวลาที่กำหนด
                -ตรวจการบ้านของนักเรียน
                -ตรวจการบ้าน
๐๗/๐๘/๒๕๕๕
-ควบคุมดูแลนักเรียนเวรทำความสะอาดในบริเวณโรงเรียนและในห้องเรียนที่นักเรียนได้รับผิดชอบ
                -ควบคุมนักเรียนชั้น ป ๕ เข้าแถวหน้าเสาธง
                -ปฏิบัติการสอนห้องชั้น ป ๕ และชั้น ป ๓ ตามตารางเวลาที่กำหนด
                -ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวันแม่แห่ง
                -ช่วยสอนแทนครูพี่เลี้ยงในรายวิชาคณิตศาสตร์
๐๘/๐๘/๒๕๕๕
-ควบคุมดูแลนักเรียนเวรทำความสะอาดในบริเวณโรงเรียนและในห้องเรียนที่นักเรียนได้รับผิดชอบ
                -ควบคุมนักเรียนชั้น ป ๕ เข้าแถวหน้าเสาธง
                -ปฏิบัติการสอนห้องชั้น ป ๕ และชั้น ป ๓ ตามตารางเวลาที่กำหนด
                -จัดป้ายนิเทศเกี่ยวกับวันแม่แห่งชาติ
๐๙/๐๘/๒๕๕๕
-ควบคุมดูแลนักเรียนเวรทำความสะอาดในบริเวณโรงเรียนและในห้องเรียนที่นักเรียนได้รับผิดชอบ
                -ควบคุมนักเรียนชั้น ป ๕ เข้าแถวหน้าเสาธง
                -ปฏิบัติการสอนห้องชั้น ป ๕ และชั้น ป ๓ ตามตารางเวลาที่กำหนด
                -ตรวจการบ้านของนักเรียน
                -สำรวจคะแนนเก็บของนักเรียน
๑๐/๐๘/๒๕๕๕
-ควบคุมดูแลนักเรียนเวรทำความสะอาดในบริเวณโรงเรียนและในห้องเรียนที่นักเรียนได้รับผิดชอบ
                -ควบคุมนักเรียนชั้น ป ๕ เข้าแถวหน้าเสาธง
                -ปฏิบัติการสอนห้องชั้น ป ๕ และชั้น ป ๓ ตามตารางเวลาที่กำหนด
                -จัดป้ายนิเทศต่อจากที่ค้านไว้
                -บันทึกกิจกรรมทั้งหมดลงในสมุดฝึกสอน
๑๓/๐๘/๒๕๕๕
                -ปิดการเรียนการสอนเนื่องจากเป็นวันหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ

ผลที่ได้รับ นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างดีและนักเรียนมีความตั้งใจในการเรียนการสอนและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ได้รับมอบหมาย

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2555


สรุปการบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันระหว่างวันที่ ๒๔ –  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๕

กิจกรรม
๒๔-๒๗/๐๗/๒๕๕๕-ไปทัศนศึกษาสวนสยามทะเลกรุงเทพพิพิธภัณฑ์วิทยาสตร์และวัดพระแก้วเป็นเวลา ๔ วัน

สรุปการบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันระหว่างวันที่ ๑๑ –  ๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๕

กิจกรรม
               
๑๑/๐๗/๕๕            -ยืนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
                                  -คุมแถวนักเรียนเข้าเคารพธงชาติ
                                  -สอนหนังสือชั้น ป ๓ และ ป ๕                 
๑๒/๐๗/๕๕          -ตรวจเวรทำความสะอาดของนักเรียนภายในห้องเรียน
                                 -คุมแถวนักเรียน
                                -เข้าสอนหนังสือชั้น  ป ๓ และ ป ๕
                                -คุมแถวนักเรียนและตรวจเครื่องแต่งกายชุดเครื่องแบบนักเรียน
                               -คุมนักเรียนเข้ากิจกรรมวิทยาสตร์
๑๓/๐๗/๕๕         -เข้าสอนหนังสือชั้น  ป ๓ และ ป ๕
                                -คุมนักเรียนชั้นอนุบาล(ครูให้ไปสอนแทน)
                               -ทำสมาชิกในห้องเรียน
๑๖/๐๗/๕๕          -กีฬาอำเภอจัดที่โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
                                -ได้ช่วยคุมนักเรียนที่แข่งขันกีฬาและคุมกองเชียร์
๑๗/๐๗/๕๕        -จัดกิจกรรมการเรียนการสอนชั้น  ป ๓ และ ป ๕
                                -บันทึกข้อมูลของตนเองให้เรียบร้อย
๑๘/๐๗/๕๕         -จัดกิจกรรมการเรียนการสอนชั้น  ป ๓ และ ป ๕
                                -คุมนักเรียนทำความสะอาด
                                -คุมนักเรียนเข้าแถว
๑๙/๐๗/๕๕          -จัดกิจกรรมการเรียนการสอนชั้น  ป ๓ และ ป ๕
                                -ตรวจเวรทำความสะอาดของนักเรียนภายในห้องเรียนและบริเวณที่ได้รับผิดชอบ
                                -คุมนักเรียนเข้าแถวและตรวจความสะอาดของร่างกาย
                                -ตรวจการบ้านที่นักเรียนได้ส่ง        
๒๐/๐๗/๕๕         -จัดกิจกรรมการเรียนการสอนชั้น  ป ๓ และ ป ๕
                                -ทำโครงการพันธุกรรมพืช
๒๓/๐๗/๕๕        -จัดกิจกรรมการเรียนการสอนชั้น  ป ๓ และ ป ๕
                                -คุมนักเรียนทำความสะอาด
                                -คุมนักเรียนเข้าแถว
                                -ทำตารางเรียน
                                -ตรวจงาน
ผลการปฏิบัติงาน
                                -ความผิดชอบตอหน้าทีและมีความตั้งใจทำความสะอาดตามบริเวณที่ได้รับผิดชอบ
                                -นักเรียนมีความตั้งใจเรียนเป็นอย่างมาก

วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2555


สรุปการบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันระหว่างวันที่ ๐๔ –  ๐๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕

กิจกรรม
               
๐๔/๐๖/๕๕         –ยืนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
                              -คุมแถวนักเรียนเข้าเคารพธงชาติ
                              -สอนหนังสือ
                              -ตรวจเวรทำความสะอาด
                              -เครียงาน
                            -ตรวจงาน
๐๕/๐๖/๕๕        -ตรวจเวรทำความสะอาดของนักเรียนภายในห้องเรียน
                                 -คุมแถวนักเรียน
                                 -เข้าสอนหนังสือ
                                 -คุมแถวนักเรียน
๐๖/๐๖/๕๕        -เข้าสอนหนังสือ
                                 -คุมนักเรียนชั้นอนุบาล
                                 -ตรวจงาน
                                 -ทำแผนผับ
                                -ตรวจเวรทำความสะอาดบริเวรต่างๆ
๐๙/๐๗/๕๕          -คุมการทำความสะอาด
                                -คุมแถวนักเรียน
                                -สอนหนังสือ
                                -ทำแผนการสอน
๑๐/๐๗/๕๕        -คุมการทำความสะอาด
                                -สอนหนังสือ
                                -ตรวจเวรประจำวัน
                                -คุมแถวนักเรียน
                                -ทำแผนผับ
                                -เตรียมการสอน
ผลการปฏิบัติงาน
                                -ความผิดชอบตอหน้าที
                                -นักเรียนมีความตั้งใจเรียนเป็นอย่างมาก
                                -นักเรียนมีความร่วมมือมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย