วันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2556


สรุปการปฏิบัติงานทุก ๒ สัปดาห์
สัปดาห์ที่ ๔ - ๕ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ ๒๕๕๕

๑. สิ่งที่ได้เรียนรู้
                         -ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานเกี่ยวกับการทำแบบบันทึกข้อความในการจัดทำโครงการเพศศึกษารอบด้าน


๒. ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
                         -ในการจัดรูปแบบไมาตรงตามที่ทางโรงเรียนเขาต้องการจะต้องแก้ไขอยู่หลายครั้ง แก้ไขโดยการศึกษาจาก ผอ โรงเรียน

๓. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเติม
                        -ต้องมีการศึกษาค้นคว้าในด้านจัดรูปแบบให้มากกว่านี้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น