วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2555


สรุปการบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันระหว่างวันที่ ๐๔ –  ๐๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕

กิจกรรม
               
๐๔/๐๖/๕๕         –ยืนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
                              -คุมแถวนักเรียนเข้าเคารพธงชาติ
                              -สอนหนังสือ
                              -ตรวจเวรทำความสะอาด
                              -เครียงาน
                            -ตรวจงาน
๐๕/๐๖/๕๕        -ตรวจเวรทำความสะอาดของนักเรียนภายในห้องเรียน
                                 -คุมแถวนักเรียน
                                 -เข้าสอนหนังสือ
                                 -คุมแถวนักเรียน
๐๖/๐๖/๕๕        -เข้าสอนหนังสือ
                                 -คุมนักเรียนชั้นอนุบาล
                                 -ตรวจงาน
                                 -ทำแผนผับ
                                -ตรวจเวรทำความสะอาดบริเวรต่างๆ
๐๙/๐๗/๕๕          -คุมการทำความสะอาด
                                -คุมแถวนักเรียน
                                -สอนหนังสือ
                                -ทำแผนการสอน
๑๐/๐๗/๕๕        -คุมการทำความสะอาด
                                -สอนหนังสือ
                                -ตรวจเวรประจำวัน
                                -คุมแถวนักเรียน
                                -ทำแผนผับ
                                -เตรียมการสอน
ผลการปฏิบัติงาน
                                -ความผิดชอบตอหน้าที
                                -นักเรียนมีความตั้งใจเรียนเป็นอย่างมาก
                                -นักเรียนมีความร่วมมือมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น